goをインストールせずにMacでpeco

Homebrewのインストール

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

インストール後、brew doctorbrew helpなどのコマンドでHomebrewの診断、ヘルプ参照できます。

pecoのインストール

brew tap peco/peco

brew install peco

参考